Wednesday, October 24, 2012

(EVA 9) Experimental Video Art 9, Exhibition Thai-European Friendship 2012


  
EVA 9
Experimental Video Art 9,
Exhibition Thai-European Friendship 2012การทดลอง คําถาม พื้นที่ และ เวลา
ในระหว่างปี 1968 ถึงปี 1971 ศิลปินหญิงจากเมืองลินซ์ ประเทศออสเตรีย (Linz, Austria) วาลี เอ็กซ์พอร์ท (Valie Export) ได้ เสนอผลงานการแสดงศิลปะสด (Performance Art) ชื่อ Tapp und Tast Kino หรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า Tap and Touch Cinema โดยศิลปินได้สร้างโรงภาพยนต์ขนาดเล็กขึ้นระหว่างร่างกายท่อนบนของศิลปินที่เปลือยเปล่า โดยด้านหน้ามีช่องสอง ช่องให้มือของผู้ชมสามารถสอดเข้าไปสัมผัสได้ จากนั้นศิลปินได้เดินไปตามท้องถนนโดยไม่ได้ขออนุญาติกรมการเมืองแต่ อย่างใด และตะโกนร้องชักชวนให้ผู้คนมาเข้าร่วมชมภาพยนต์ด้วยการสัมผัสและตัดต่อภาพด้วยความคิดของผู้ชมเอง แท็ป (Tap) คือเสียงทีเกิดจากการตัดแผ่นฟิลม์ ทัช (Touch) คือการสัมผัส โรงภาพยนต์ที่เกิดจากการตัดต่อ และการสัมผัส สมอง ของผู้ชมคือฉาก หรือ จอแสดงภาพ (Screen) เป็นที่แน่นอนว่าผลงานชิ้นนี้ได้สร้างกระแสความกลืนไม่เข้าคายไม่ออกให้กับ วงการศิลปะ การตั้งคําถามในโลกของภาพยนต์ทดลอง รวมถึงตัวศิลปินที่เสนอการวิพากษ์ วิจารณ์ต่อเรื่องของสิทธิสตรีผ่าน กระบวนการของศิลปะเชิงแนวคิด (Conceptual Art) ซึ่งศิลปินพยายามจะวางรูปกายไว้ให้เป็นศูนย์กลางของคําถามและเปิด ปลายของคําตอบอย่างไม่มีจุดจบ ด้วยการเชื่อมต่อของสัมผัสการรับรู้ สู่การสร้างมโนภาพ การจําได้หมายรู้ผ่านประสบการณ์ ต่างๆ ทั้งในอดีต และ ณ ขณะ การสมมุติและการคาดคะเน การวางกฎระเบียบและการควบคุมของสังคม ซึ่งทั้งหมดถูกจัดลง บนฉากการฉายของสมองผู้ชม จากผลงานของศิลปินทําให้เกิดการตั้งคําถามขึ้นว่า ภาพยนต์ที่จริงแล้วน่าจะคืออะไร คือสิ่งที่ เราได้เห็นหรือคือสิ่งที่เราได้กําลังขบคิด

การตั้งคําถามคือจุดเริ่มตนของการทดลอง (Experimental) โครงสรางของทักษะและเทคนิควิทยาการ ในที่นี้ขอเสนอเครื่องมือที่เรียกวา วีดีโอ (Video) กระบวนการทางสุนทรียศาสตร (Arts) 

ทั้งหมดขางตนนี้ หากทําการทดลองจัดเรียงขึ้นมาดวยโครงสรางการผลิตความคิดสรางสรรควยการเชื่อมตอ ประเด็นถก หรือ เนื้อหาที่ตองการ การวิพากษ วิจารณ (Contents), เปาหมาย หรือ เจตจํานงคของการวิพากษ วิจารณ (Subjects) และ การนํา เสนอ กระบวนการผลิต หรือ การวิพากษ วิจารณ(Forms) เขาไววยกันอยางกลมกลืน คําวา Experimental Video Arts จึง นาจะถูกเรียบเรียงในลักษณะความหมายอยางนี้วา การนําเสนอประเด็นการวิพากษ วิจารณานกระบวนการเชิง สุนทรียศาสตรวยเทคนิคภาพเคลื่อนไหว หรือที่เราเรียกกันสั้นๆวา วีดีโอศิลปะเชิงทดลอง โดยในเบื้องตนของภาพ เคลื่อนไหวเชิงทดลองนั้นมักจะถูกระบุ นิยาม ความหมาย เอาไวา ภาพเคลื่อนไหวเชิงทดลองจะไมมีการ นําเสนอความ สัมพันธของเนื้อหา (Non-Fiction) และไมนําเสนอกระบวนการการเลาเรื่อง (Non-Narrative) แตาหากภาพเคลื่อนไหวเชิง ทดลองเริ่มตนที่จะตั้งคําถามวา จะเปนไปไดหรือไมที่ภาพเคลื่อนไหวเชิงทดลองนั้นสามารถมีทั้งการนําเสนอความสัมพันธของ เนื้อหา และ การนําเสนอกระบวนการการเลาเรื่อง เพียงแคลองเริ่มตนอธิบายวาความสัมพันธของเนื้อหานั้นเกิดขึ้นจาก กระบวนการทางความคิด (Conceptual) ไมใชเกิดจากตัวเนื้อหาโดยตรง เสมือนกับการเริ่มตนอธิบายเรื่องของแสงจากความ มืดสนิท อธิบายเรื่องของดนตรีวาเกิดขึ้นจากเสียงรบกวน (Noise) หรือแมแตอธิบายวา เมื่อวางจึงมี สวนในเรื่องของ กระบวนการการเลาเรื่อง สิ่งตอไปก็คือการลองทําใหกระบวนการเลาเรื่องนั้นแปรผกผันกับประสบการณที่เคยไดรับรูนั้น หมายความวาประสบการณนั้นๆตองไมอยูในเงื่อนไขหรือขอกําหนดใดๆที่สังคมหรือตัวควบคุมไดกําหนดเอาไว ซึ่งแนนอนวา ในทายที่สุดจะตองมีความสัมพันธที่ทั้งเชื่อมตอและไมเชื่อมตอกับ ปรากฏการณที่วาดวยเรื่องของพื้นที่ (Spatial) และ เวลา สัมพัธ (Temporal) ดังนั้นในกระบวนการการทดลอง แมาการนําเสนอจะยังคงรูปแบบเดิมไวและปลอยใหเวลาทําให ประสบการณการรับรูนั้นผลิตความหลากหลายมากขึ้น หากการทดลองไดลองยายเปลี่ยนพื้นที่คําถามของการทดลองไปยัง พื้นที่แหงใหม ก็อาจจะเปนไปไดาประเด็นคําถามเดิมอาจจะยังปรากฏขึ้น และนําเสนอการวิพากษ วิจารณ ไดอยางรุนแรง หรือในอีกทางหนึ่งคือเกิดประเด็นคําถามใหมวยเนื่องจากเหตุปจจัยที่มาจากองคประกอบของพื้นที่นั้นๆ ไปจนถึงขั้นที่วาไม เกิดคําถาม หรือ การวิพากษ วิจารณใดๆ ขึ้นมาเลย แตนั่นก็ไมไดหมายความวาการทดลองนั้นๆ ลมเหลว
                                                   
                                                                                                                                    โฆษิต จันทรทิพย  
Written by  
Kosit Jantratip
 (Thai artist, live and work in ChiangMai, north of Thailand)
 

artist's list


1. Barbara Sturm (Austrian) “Playing Schönberg to a Rave”, 2011,

DVD, 7min, 4 sec


      An illegal Rave, taking place in front of my studio, which is facing a wasteland at the spree in Berlin, is disturbed by me. By two huge loudspeakers Arnold Schoenberg's Synfony no.1 is trying to overtone the monotone party sound. The video is a resulting documentation - partly manipulated by a change of duration. The repetitive and posing movements of the dancers are thus transformed into a sublime ballet.
The subversive character of the event (occupying a public space without permission) is traversed by a classical piece of music which - performed in 1913 in Vienna - was considered as scandalous.

2. Nino Doborjginidze & Pascal Murer (Swiss) "environment" 2002, time:8.38min


3. Susanne Schuda (Austrian) "UNsure.be" real video and 2D-animation, peter szely thanks to: ricarda denzer, sylvia eckermann


       Susanne Schuda takes Found Footage from the Internet and photos of herself, working them up into digital collages which are transformed into three-dimensional pictorial objects. The cave as a reference to the Stone Age becomes a symbol of the fundamental organization between the sexes and the environment. Today, any biological primeval program has to compete with the notion of self-definition in a progressive Antropozän and with collective consumption as a safeguard for growth.


4. Jun Yang (Austrian) "Revolutuion" 16:9, Pal, 9.20 mins, 2012.

                                        "Paris Syndrome" 16:9, Pal, 10 mins, 2012.


5. Wuttin Chansaboot (Thai) "Visual Element" Single Channel HD Video, Progressive, 1920x1080 pixel, 24fps, 31 mins, 2012.


         An ironic reflection of individuals' identity loss in materialistic world.

                                                "Impractical Reformation"   Single Channel Video, PAL, 720x576 pixel, 25fps, 5 mins , 2012.


        Inspired by absurd political attempts to make social amendment.

6. Sabrina Osbone (English-Indian) "Departure" 16:9, 1hour, 5 mins, 2012.


7. Mooktra Thongves (Thai) "FRIENDS" Pal, Sound, 5 mins, 2012.


       I would like to give this story to my forever bestfriend that make i feel impressed with the word "true friend"
whatever i have to face with any problems,in the real world friends will never leave me alone. Even though we stay in different places in the world but i can confidently feel that friends will always stand by my side.
       thanks for all creature in the world that creates me to have a wonderful chance in my life to meet you.

8. Doris Schmid (Austrian) "im ausland (in foreign lands)" 2012.

(in foreign lands) Video with sound / 5 min / MiniDV PAL / 4:3 / Music: Jürgen Palmtag / Thomas Peter, No language, experimental

9. Miriam Bajatala (Austria)Text Video "3 voices (3Stimmen)" 2011 / Video / HDV / 12:54 / colour / sound in de/en/sk


10. Norbert Pfaffenbichler (Austrian) "CONFERENCE" Notes on Film 05, bw, stereo, 08 min, AT 2011.

                                                       "Please play Loud" Notes on Film 04, BW, Stereo, 2.31 mins.

11. Gertrude Moser-Wagner (Austrian) "Birds reply" DVD, 3 min, PAL, 16:9, 2012, Vienna.


12. Hewiach (Austrian) "Visual journey through my studio in Krieau", Vienna during march and april 2008 – an autobiographic film", 3 min, Pal.


13. Johann Lurf (Austrian) "A to A" 2011 35mm/3D-DCP 5min Stereo Colour 25f/s 1:1.66.


14. Manfred Neuwirth (Austrian) "Lunar Society" A, 2011, 4min.15. Dariusz Kowalski (Finnish) "Luukkaankangas-updated,revisited" A 2005, 8 Min.


16. Michaela Mondi (Austrian) "NATURAL" A, 2012, 7 min.


17. Sabine Marte (Austrian) "grass a/b" video 4 min,  2004.


18. Karin Fissthaler (Austrian) "SATELLITES"  Video,  7 mins, 2012


19. Gerda Lampalzer (Austrian) "The Blue Container: Levitation and Sinking"

 2010, 2 min 45.


20. Karin Fissthaler (Austrian) "tesafilm, The sound of fertig"  videoperformance, 4'25", original soundtrack, Video DVD PAL 4:3,  2010.


21. lia (Austrian) "Transition 89" AT / PT / 2011, 5 min.


22. Tina Frank (Austrian) "Vergence" 7 min, 2010,  Framesize: 1280 x 720 px (16:9)


23. Komson Nookiew (Thai) "Trees are talking" Pal, Sound, Color, 3 min, 2012.

       Many life living around us such as trees, they always communicate to each other, each of them are speaking some things which is concern us somehow.

24. Kanokwan Pongcharonrit (Thai) "Kissing" Pal, Sound, Color, 4 min, 2012.


25. Narumon Yuentao (Thai) "as your consideration" Pal, Sound, Color, 4 min, 2012.


26. Tichakorn Sirawacharadechi (Thai) "Untitled" Pal, Sound, Color, 2012.


27. Chartee Ritprasert (Thai) "Untitled " Pal, Sound, Color, 2012.


28. Kollayoot Saritdigoon (Thai) "Untitled" Pal, Sound, Color, 2012.


29. Surat Sadsang (Thai) "Untitled" Pal, Sound, Color, 2012.


30. Ratchatawan Puapornpong, Palakorn Manchot, Vorayot Kongpratchya (Thai) "Conflict of ideas" Pal, Sound, Color, 1.40 min. 2012.

             Most people have no idea that conflict within themselves. When they have to decide some thing. I do not know what is right or what is wrong. Some time, cause confusion under pressure. And the interaction of ideas within the party.

31. Jeerasak Kaewum (Thai) "Smile" DVD loop, Pal, Sound, Color, 2.30 min. 2012.

           Chang in status at worse. Optimistic and smiled at each other, it was lively.

32. Pasutt Kanrattanasutra (Thai) "Clock 1" 3.39 min  and "Life's time" 1.11 min Pal, Sound, Color, 3.39 min, 2012.

            What all experience the same is living in a period of time. Time represents an intangible thing as a space. Various events happen in order, but this does not mean that those times and events are combined together. While some people always encounter life alteration similar to the swing condition of an object, their perception of joy or sorrow or neutral takes place at any one moment and any one dimension in space. One circumstance at one time affects the other one at another dimension, and turn back to the same time. We all have a global time outside in concert. We all have time measurable and not measurable that refers to internal time. The internal time constantly walks at a reverse rate from external time. Some situation aiming to travel of internal time in a short movement takes much external time while many understanding with a long time of learning process takes a short period of time at the appropriate timing step. The balance of the perception of internal and external time is complex to discover consistent and stable time when such insights frequently do not go along with practical steps.


33. Patipan Moonkam , Somyon Valin, Noppadol Chidouc, Sudyod Rodtussana (Thai) "Black and White" Pal, Sound, Color, 3 min, 2012.

          Within the human mind always have two sides, which depend on sub conscious mind degree our will decision do show goodness or evil that represent on person around.

34. Apiwat Boonprathaung, Chutiwat Chonwattana (Thai) "Not enough" Pal, Sound, Color, 2 mins, 2012.

         The crisis has caused many problems in society. As a result of the acquisition of consumer goods store and a similar lock of it. The question arises as  to whether active or stampede.

35. Monton Yoosungnoen (Thai) "Modern Technology & Human" Pal, Sound, Color, 2 mins, 2012.36. Jagkapan Pansomsuay (Thai) "Drift Car" Flipbook Animation, 2-3 min, 2012.


37. Denwinai Jailar, Natcha Piyawuthised, Chutima Srimuang (Thai) "Alone" Stop motion, Pal, Sound, Color, 2.25 min, 2012.

            There is someone around everyday but it was not always happy.

38. Chaiyasit Chanarwut (Thai) "Blur Night" Blur Lens 50 mm.f1.8ll, Pal, Sound, Color, 3 min, 2012, Dhonburi Rajabhat University, Faculty Humanities and Social Science.

 

39. Lalita Choorat (Thai) "Water Feel" Water Painting, Pal, Sound, Color, 4.18 min, 2012, Dhonburi Rajabhat University, Faculty Humanities and Social Science.


40. Taweesak Laksi (Thai) "Fume ART 56" Pal, Sound, Color, 3 min, 2012, Dhonburi Rajabhat University, Faculty Humanities and Social Science.41. Duangdent Boonlont (Thai) "struggling" Vdo Art & Performing Art.Pal, Sound music by John Murphy, Color, 3.42 min, 2012, Dhonburi Rajabhat University, Faculty Humanities and Social Science.

            Most of the people not sincere to each other
by wearing mask.

42. Siriwan Khamjit (Thai) "PLANI THANG" The proposed repeatedly emphasizes. / disappear, Color, 2.54 min, 2012, Dhonburi Rajabhat University, Faculty Humanities and Social Science.


43. Nirumon Sanpho (Thai) "Remaining Memory" Stop Motion, Pal, Sound music by John Murphy, Color, 1 min, 2012, Dhonburi Rajabhat University, Faculty Humanities and Social Science.

         The only one incense means respect for the dead. The incense smoke reflects the concern to deceased in manner crying face. But that feeling happen for a time. Before long, it will fade away like incense smoke. Just remaining memory like a incense stick.

44. Niramol Bhumipan (Thai) "Graph" Stop Motion, Pal, Sound, Color, 1 min, 2012, Dhonburi Rajabhat University, Faculty Humanities and Social Science.

Life is not straight line.It must have some problem or hope,it is truth, Same with 'Graph line'
If have not up and down,it is not call 'life'

45. Kocharak Sangthong (Thai)"Tears of sad" Motion Graphic, Pal, Sound, Color, 1.22 min, 2012, Dhonburi Rajabhat University, Faculty Humanities and Social Science.

       Tears of sad that take away the happiness time of life If you cannot pass, life will stick with the sadness forever

46. Lerkchai Chamngen (Thai) "Test one's luck", Pal, Sound, Color, 58 second, 2012, Dhonburi Rajabhat University, Faculty Humanities and Social Science.
47. Au-sa Phanurit (Thai) "break " stop motion,  Pal, Sound, Color, 1.30 min, 2012, Dhonburi Rajabhat University, Faculty Humanities and Social Science.


48. Keadsaraporn Deewan (Thai) "Walk go on" top motion, Pal, Sound, Color, 0.59  min, 2012, Dhonburi Rajabhat University, Faculty Humanities and Social Science.


49. Phichaya Chocktavepakaphong (Thai) "Eggs" Stop Motion, Pal, Sound, Color, 3.01 min, 2011.


50. Tuksina Pipitkul (Thai) "Unseen Story" 3.56 min and Swimming in a Circle, 2 min, Pal, Sound, Color, 2012.


51. Tanaphon Inthong (Thai) "Work on the center" Pal, Sound, Color, 10 min, 2012.


52. Kanlaya Khumsum-arng (Thai) "In memory" Pal, Sound, Color, 105.07 min, 2012.


53. Natthaphat damrongpornphisan (Thai) "Identity" Pal, No sound, Color, 02.21 min, 2012.


54. Manon Taranurak (Thai) "The Rhythm of Symmetry" Motion Graphic, Pal, Sound, Color, 3.40 min, 2012.


55. Rittirong wongbubpha (Thai) "Consumer-creater" Pal, Sound, Color, 3 min, 2012.


56. Niramon Pansomboon (Thai) "In the background of Thais" Pal, Sound, Color, 10 min, 2012.


57. Bordee Budda (Thai) "Quiescent 2012" Pal, Sound, Color, 4 min, 2012.


58. Jate Yooyim (Thai) "EVRA" Pal, Sound, Color, 2.4 min, 2012.


59. Wuntikorn Kongka (Thai) "The buffalo raider" Pal, Sound, Color, 3.36 min, 2012.60. Kanakorn Kachacheeva (Thai) "Bangkok Vomit" Pal, Sound, Color, 3 min, 2012.61. Nithiphat Hoisangthong (Thai) "We make our house, and then we have to live in them" Pal, Sound, Color, 6.16 min, 2012.


62. Chuthamart  Laporasert   (Thai) "relative" Pal, Sound, Color, 2012.


63. Krittaluk Thongpradub (Thai) "Aesthetics" Pal, Sound, Color, 2012.


64. Suvadee Aroonrua (Thai) "Something secret" Pal, Sound, Color, 2012.


65. Suthuporn  Hanchana (Thai) "See" Pal, Sound, Color, 2.01 min, 2012.


66. Piyakorn Amornsilpa, Poowadon Artwichai, Achana Nerusuphan (Thai) "People in city" Pal, Sound, Color, 3 min. 2012.


67.  Radchadawan Saelai, Jareeporn Pukdej, Fangkao Supab, Totsaporn Sayem, Anupab Muangsong, Chayut Poonkasem (Thai) "Realize" Pal, Sound, Color, 3 min. 2012.

           The only think and imagination in bad execution. Women abort because don't preform, it's cause accept a mistake.


Co-Operators

Associated Professor Pitiwat Somthai, Burapha University
Instructor Sakchai Bunin, College of Fine Arts, Bangkok
Instructor Kosit Juntarathip, ChiangMai University
Instructor Phd Toeiqam Sritabub, Silpakorn University
Assistant Professor Tuksina Pipikul, Bangkok University
Instructor Komson Nookiew, King Muangkut's Institute of Technology, Ladkrabang
Instructor Onanung Krinsiri, Bunditpatanasilpa Institute
Associated Professor Pasit Puntien, Suan Sunandha Rajabhat University
Instructor
Pasut Kranrattanasuit, Dhonburi Rajabhat University Samutprakan
Sabine Marte
, Vienna, Austria
Pascal Fendrich, Cologne, GermanyPlaces of Exhibition
  
College of Fine Arts, Ladkabang, Bangkok,
24 - 28 September 2012

Media Arts and Design - Post Graduate School, 
CMU Art Center, ChiangMai University,
22 - 23 November 2012
School of Architecture and Fine Arts, 
Phayao University, 
27 - 28 November 2012
Fine and Applied Arts Faculty, 
Burapha University,
3 December - 7 December 2012
Fine Arts Department,  Architecture Faculty,
King Mongkut's Institute of Technology, Ladkabang,
24 - 29 December 2012
Painting, Sculpture and Graphic Arts Faculty,
Silpakorn Faculty,
7 - 11 January 2013

Fine Arts Faculty,
Banditpatanasilata Institute, Saraya Campus,
28 - 31 January 2013
Faculty of Fine Arts, 
Bangkok University, Rangsit Campus,
4 - 8 February 2013
Faculty of Humans and Social Science,
Dhonburi Rajabhat University,
12 - 14 February 2013
Faculty of Fine Arts,
Suan Sunandha Rajabhat University,
18 - 22 February 2013

Poster&Brochure designed by Natnaran Bualoy, Bangkok, Thailand.
©2012

No comments: